βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

Αλλαγές στην αντικατάσταση θέρμανσης με αέριο προβλέπει απόφαση του ΥΠΑΠΕΝ

epidoma_thermansis_finalΣε τροποποίηση της ∆ράσης «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα φυσικού αερίου σε κατοικίες» προχώρησε με απόφασή του το ΥΠΑΠΕΝ.

Πιο αναλυτικά, προβλέπονται οι εξής αλλαγές:

1. Η περίπτωση γ) του άρθρου 3 – Ωφελούµενοι – Επιλέξιµες κατοικίες, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) έχουν συνάψει σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου από τις 25/09/2014 και µετά, ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η ανακοίνωση της δράσης (δηλ. στις 24/09/2014 δεν έχουν σε ισχύ σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου) έως και τις 31/08/2015.»

2. Προβλέπεται συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 15.000.000 ευρώ για τη δράση, η οποία θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του Άξονα Προτεραιότητας 7 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Μακεδονίας – Θράκης» και του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττικής» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τα ποσά που είναι διαθέσιµα ανά Περιφέρεια είναι τα εξής: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Άξονας Προτεραιότητας Περιφέρεια ∆ηµόσια ∆απάνη (σε €) Αττικής Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Αττική 10.000.000 Μακεδονίας – Θράκης Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρική Μακεδονία 2.000.000 Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Θεσσαλία 3.000.000

3. Το άρθρο 5 – ∆ιάρκεια της ∆ράσης, αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια της δράσης για τους ωφελούµενους θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015 (καταληκτική ηµεροµηνία για την κατάθεση αίτησης συµµετοχής στη δράση, βάσει του άρθρου 8). Η διάρκεια αυτή µπορεί να συντµηθεί για οποιαδήποτε από τις τρεις Περιφέρειες, στην περίπτωση που οι διαθέσιµοι πόροι της καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόµενη ηµεροµηνία. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηµατοδότησης, βάσει των άρθρων 10 και 11, δύναται να υποβληθούν στους φορείς πιστοποίησης του άρθρου 11 το αργότερο έως τις 23 Οκτωβρίου 2015. Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της χρηµατοδότησης µετά από την ηµεροµηνία αυτή δεν θεµελιώνει δικαίωµα πληρωµής.»

4. Το εδάφιο 12 της παραγράφου 1 του άρθρου 8 – ∆ιαδικασίες εφαρµογής της δράσης, αντικαθίσταται ως εξής: «Μια αίτηση συµµετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκοµιστεί το σύνολο των ανωτέρω αναφερόµενων δικαιολογητικών έως τις 30/09/2015».

5. Το εδάφιο 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 – ∆ιαδικασίες εφαρµογής της δράσης, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο αιτών, µετά την επιβεβαίωση από την αρµόδια ΕΠΑ για τη δυνατότητα σύνδεσής του µε το δίκτυο φυσικού αερίου και τον καθορισµό των σχετικών τελών σύνδεσης, οφείλει να προσκοµίσει στην αρµόδια ΕΠΑ υπογεγραµµένη σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου, το αργότερο µέχρι 31/08/2015. Σε αντίθετη περίπτωση ο αρµόδιος φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενηµερώνει εγγράφως τον αιτούντα για το γεγονός ότι η σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου δεν προσκοµίστηκε εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην παρούσα και αποδεσµεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.»

6. Το εδάφιο 12 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 – ∆ιαδικασίες εφαρµογής της δράσης, αντικαθίσταται ως εξής: «Επιλέξιµα στη δράση είναι τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης, ήτοι από τις 25/09/2014. Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαµβάνουν µόνο τον εξοπλισµό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στην επιχορηγούµενη από τη δράση εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (δεν πρέπει να περιλαµβάνουν πωλούµενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται µε τη δράση). Τιµολόγια δεν γίνονται δεκτά στο πλαίσιο της δράσης.»


Σχετικά θέματα