βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Εξοικονόμηση ενέργειας

ΥΠΕΚΑ: Αυξάνεται η χρηματοδότηση για το «Εξοικονομώ» στις κατοικίες

ENERGIAKOI EPITHEORITESΑπεντάσσονται από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», με απόφαση του υπουργείου ΠΕΚΑ, οι παρεμβάσεις σε ορισμένους δήμους που δεν παρουσίαζαν πρόοδο και εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για παρεμβάσεις στις κατοικίες, από τα  Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών.

Αναλυτικότερα, όπως σημειώνει το υπουργείο «ανακαλούνται οι αποφάσεις ένταξης των ενταγµένων πράξεων του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», που περιλαµβάνονται στον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, τα οποία δεν παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέση µε τις κύριες συµβάσεις. Οι αποφάσεις ένταξης ανακαλούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».

Όσον αφορά στην χρηματοδότηση για τις κατοικίες, η δεύτερη απόφαση του υπουργείου προβλέπει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την σύσταση ταµείου για το “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” ως εξής:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το πρόγραµµα Άµεσης Ενίσχυσης των Νοικοκυριών συνολικού ύψους 307.200.000 ευρώ χρηµατοδοτείται από τα επί µέρους επιχειρησιακά προγράµµατα ως ακολούθως:

(α) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 7: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» µε 68.000.000 ευρώ

(β) ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας» µε 23.000.000 ευρώ

(γ) ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, άξονας προτεραιότητας 5: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» µε 18.600.00 ευρώ

(δ) ΠΕΠ Αττικής άξονας προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση Υποδοµών Προσπελασιµότητας – Ενέργειας στην Περιφέρεια Αττικής» µε 34.000.000 ευρώ».

(ε) ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδοµές και Υπηρεσίες Προσπελασιµότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε 2.600.00) ευρώ.

(στ) ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» άξονας προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» µε 155.000.000 ευρώ.

(ζ) ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» άξονας προτεραιότητας 6 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος-Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής» µε 6.000.000 ευρώ.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. πρωτ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ1262/Β/6.8.2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.