βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

Φυσικό αέριο: Μεγαλώνει ο αριθμός των προστατευόμενων καταναλωτών

fysiko_aerio_louloudiΣε διαβούλευση θέτει μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου το υπουργείο ΠΕΚΑ το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τους προστατευόμενους καταναλωτές φυσικού αερίου κατ’ εφαρμογή του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Ά 179 19.08.2011)» στο http://www.opengov.gr/minenv/?p=5642.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό ΠΕΚΑ, Ασημάκη Παπαγεωργίου «η Υπουργική Απόφαση επιχειρεί να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού σε περιπτώσεις διαταραχών, τόσο των οικιακών καταναλωτών φυσικού αερίου όσο και των μικρομεσαίων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται σε κάποιο δίκτυο διανομής. Πλέον όλοι οι παραπάνω θεωρούνται Προστατευόμενοι Καταναλωτές, έννοια στην οποία μέχρι τώρα συμπεριλαμβανόταν μόνο οι οικιακοί καταναλωτές.

Εξάλλου, οι χιλιάδες συνδέσεις μικρών εμπορικών και βιομηχανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων  που συνδέονται σε κλάδους του δικτύου διανομής, όπου παράλληλα συνδέονται και οικιακοί καταναλωτές, δεν θα ήταν πρακτικά εφικτό να διακοπούν, προκειμένου να προστατευθούν οι τελευταίοι  υπό τα στενά χρονικά περιθώρια  που θέτει μια κατάσταση διαταραχής εφοδιασμού, η οποία έχει αναχθεί σε επίπεδο συναγερμού.

Παράλληλα, δεν είναι εφικτό να περιληφθούν στους προστατευόμενους καταναλωτές όλοι ανεξαιρέτως οι μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες στα δίκτυα διανομής, καθώς η επιπρόσθετη κατανάλωσή τους υπερβαίνει κατά πολύ το όριο που θέτει το σχετικό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων, καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς, θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου, κατά την επεξεργασία της τελικής Υπουργικής Απόφασης.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου και ώρα 9.00 π.μ.».

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, ως προστατευόμενοι καταναλωτές φυσικού αερίου πέραν των αναφερομένων στις διατάξεις του σημείου 9 του προοιμίου ορίζονται κατά σειρά προτεραιότητας οι παρακάτω κατηγορίες καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με δίκτυο διανομής αερίου:

1) α) φορείς που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδίως:

i) Νοσοκομεία,

ii) Σχολικά συγκροτήματα,

iii) Αεροδρόμια,

iv) Σταθμοί πλήρωσης καυσίμου οχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς και αποκομιδής απορριμμάτων,

v) Κτήρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),

νi) Ταχυδρομεία.

β) Όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τις κατά περίπτωση Εταιρείες Παροχής Αερίου ή τους προμηθευτές αερίου, οι οποίοι αποτελούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές νοούνται σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) και με ετήσια συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 2200 Mwr ετησίως,

γ) Οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, στο βαθμό που παρέχουν θέρμανση στους οικιακούς πελάτες και τους πελάτες που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β), υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμων και είναι συνδεδεμένες είτε με κάποιο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είτε με το δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου.

2. Οι Εταιρείες που τροφοδοτούν προστατευόμενους καταναλωτές αποστέλλουν μέχρι τις 20 του μηνός Φεβρουαρίου εκάστου έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στατιστικό δελτίο με τις συνολικές καταναλώσεις αερίου του προηγουμένου έτους, καθώς και τις καταναλώσεις των προστατευόμενων καταναλωτών.

3. Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει, μέσω των υποβληθέντων δελτίων ότι η κατανάλωση των επιπρόσθετων προστατευόμενων καταναλωτών των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 δεν αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% της τελικής χρήσης αερίου, όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1099/2008 για τις στατιστικές ενέργειας. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται η έκδοση νέας απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τον καθορισμό των προστατευόμενων καταναλωτών.