βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

Όροι του διαγωνισμού για 3 Θερμοπομπούς Atlantic (F118 Design Digital)

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Εξαιρούνται  οι εργαζόμενοι τoυ thermansipress και energypress όπως και οι συγγενείς τους έως και τον 2ο βαθμό εξ αγχιστείας.

2. Υποψήφιοι για το διαγωνισμό είναι όσοι λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες και προϋποθέσεις του διαγωνισμού:

α) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

β) Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή, η οποία πραγματοποιείται με τοποθέτηση ετικέτας ‘Like’ στην σελίδα του thermansipress

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της φόρμας με το όνομα το επώνυμο και το mail.

γ) Ο διαγωνισμός διαρκεί από την 15/10/2013 μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2013 στις 23:59.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν υποβληθεί μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 της 5 Νοεμβρίου 2013 και μέσα στην ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί το όνομα των 3 νικητών στη σελίδα του thermansipress στο Facebook.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μία και μοναδική φορά

4. Ο νικητής αναδεικνύεται με ηλεκτρονική κλήρωση που γίνεται υπό την επίβλεψη του thermansipress, και ειδοποιείται μέσω e-mail για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του.

Ανάλογα τα ζητούμενα & τις προϋποθέσεις της κάθε κλήρωσης, το thermansipress μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε αποδεικτικό που θα επιβεβαιώνει την έγκυρη συμμετοχή του νικητή και θα μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί να επαληθεύσει.

5. Οι νικητές ανακοινώνονται σε σχετικό post του thermansipress στο Facebook και μέσω των λογαριασμών τους στα social networks.

6. Αν για οποιονδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα  του thermansipress, δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με το συμμετέχοντα έως και 10 ημέρες από την διεξαγωγή της κλήρωσης,  το thermansipress διατηρεί ρητά και κατά την κρίση του το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση, για να ανακηρύξει άλλο συμμετέχοντα που έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι πέραν από τον νικητή, ταυτόχρονα θα αναδειχθούν και 3 αναπληρωματικοί νικητές, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η επανάληψη της διαδικασίας.

7. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο εκάστοτε νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν το παραλάβει σε διάστημα μέχρι και 10 ημέρες από την κλήρωση, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μην διαθέσει αυτό κατά την κρίση της.

8. Τα δώρα των νικητών είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

Η τελική παράδοση των δώρων στους νικητές γίνεται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τους νικητές.

9. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του.

Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό μέσω της σελίδας του thermansipress στο Facebook.

10. Το thermansipress δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών στον εκάστοτε διαγωνισμό, όπως και κατά τη διάρκεια της αποστολής των ηλεκτρονικών ενημερώσεων για τα αποτελέσματα του εκάστοτε διαγωνισμού.

11. Το thermansipress επιπλέον δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιονδήποτε λόγο δεν συμπληρώσει σωστά τα στοιχεία επικοινωνίας του ή δεν κάνει σωστή χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

12. Οι νικητές εξουσιοδοτούν  το thermansipress να εντάξει τα ονόματά τους στην λίστα των νικητών που θα ανακοινωθεί και αναρτηθεί όπως ορίζει το άρθρο 5 των παρόντων όρων.

13. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η/οι ηλεκτρονική/ες διεύθυνση/εις με τις οποίες συμμετάσχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό του thermanipress, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων του thermansipress, των χορηγών επικοινωνίας και των συγχορηγών.

14. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι σε περίπτωση που έχουν διαγράψει την/τις ηλεκτρονική/ές διεύθυνση/εις από την λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων, η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έπεται και την εκ νέου εισαγωγή της/των ηλεκτρονικής/ών διεύθυνσης/εων στην λίστα αυτή.

15. Η συμμετοχή σε διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Καλή επιτυχία!

 


Σχετικά θέματα