βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \ Φυσικό αέριο

10 χρήσιμες συμβουλές για την αντικατάσταση συστημάτων πετρελαίου με αερίου

fysikoΤις βασικές πληροφορίες, μέσω 10 ερωταπαντήσεων, αναφορικά με την αντικατάσταση συστημάτων πετρελαίου με φυσικού αερίου, δίνει η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

1. Γενικά

1.1. Τα έντυπα φέρουν χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες. Διευθέτηση: Για να είναι αποδεκτό έντυπο που φέρει διόρθωση / τροποποίηση / προσθήκη, πρέπει υποχρεωτικά να φέρει μονογραφή του υπογράφοντος στο συγκεκριμένο σημείο. Εάν οι διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες αφορούν σε οικονομικά στοιχεία της αίτησης (π.χ. κόστος εξοπλισμού, υλικών, εργασιών, κλπ. στην οικονομική προσφορά ή το έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής), τότε το σχετικό έντυπο πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τις υπογραφές και των δυο µερών στο συγκεκριμένο σηµείο, ήτοι του αιτούντος / εκπροσώπου αιτούντων και του αναδόχου. Εάν οι διορθώσεις / τροποποιήσεις / προσθήκες αφορούν σε στοιχείο που είναι σημαντικό για τον προσδιορισμό της επιλεξιµότητας της αίτησης και του ποσού της επιχορήγησης (π.χ. ισχύς υφιστάμενου ή νέου λέβητα, ποσοστά συνιδιοκτησίας θερμαινόμενων ιδιοκτησιών), τότε πραγματοποιείται επανυποβολή του σχετικού εντύπου ή δικαιολογητικού ή Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος/εκπροσώπου των αιτούντων που να επιβεβαιώνει τις διορθώσεις/τροποποιήσεις ή να προσδιορίζει τα σχετικά στοιχεία (π.χ. να αποσαφηνίζει τα ποσοστά συνιδιοκτησίας θερμαινόμενων ιδιοκτησιών).

1.2. Τα έντυπα της δράσης (π.χ. αίτηση συµµετοχής στη δράση, έντυπο οικονοµικής προσφοράς) έχουν υποβληθεί χωρίς την πρώτη σελίδα που φέρει µόνο τον τίτλο του εντύπου ή χωρίς τη σελίδα µε τις οδηγίες.

Διευθέτηση: Τα έντυπα είναι δεκτά. Ειδικότερα για τα έντυπα οικονοµικής / τροποποιημένης οικονοµικής προσφοράς χωρίς την προσκόµιση του προσαρτήματος µε τα αναλυτικά στοιχεία αναδόχων είναι δεκτά µόνο στην περίπτωση που, στον πίνακα της προσφοράς, η στήλη «τιµολόγηση από τρίτο» είναι κενή. Το έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής πρέπει να συνοδεύεται πάντα από το προσάρτηµα µε τα αναλυτικά στοιχεία αναδόχων.

2 Αίτηση Συµµετοχής στη ∆ράση

2.1 Η αίτηση συµµετοχής στη δράση αφορά σε πολυκατοικία στην οποία, στο παρελθόν έχουν αποκοπεί από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης ορισµένα διαµερίσµατα (προσκοµίζεται πρακτικό γενικής συνέλευσης που πιστοποιεί το γεγονός αυτό) και την αίτηση συνυποβάλλουν οι ιδιοκτήτες των λοιπών διαµερισµάτων που παραµένουν συνδεδεµένα στην κεντρική θέρµανση πετρελαίου. Διευθέτηση: Η αίτηση είναι δεκτή για τις θερµαινόµενες κατοικίες που είναι συνδεδεμένες µε την κεντρική θέρμανση πετρελαίου. Το/α διαµέρισµα/τα που έχει/ουν αυτονοµηθεί δεν λαµβάνεται/ονται υπόψη.

2.2 Η αίτηση αφορά σε πολυκατοικία µε κεντρική θέρµανση όπου κάποια/ες ιδιοκτησία/ες ανήκει/ουν σε νοµικά πρόσωπα (π.χ. στην κατασκευαστική εταιρία). Διευθέτηση: Η αίτηση γίνεται δεκτή για τις θερµαινόµενες κατοικίες που είναι συνδεδεµένες µε την κεντρική θέρµανση και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα

2.3 Η αίτηση αφορά σε ένα ακίνητο (διαµέρισµα ή µονοκατοικία) για το οποίο δικαίωµα κυριότητας έχουν περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα ή η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία του ακινήτου ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά πρόσωπα. Διευθέτηση: Η αίτηση συµµετοχής και τα έντυπα της δράσης µπορούν να υπογραφούν από ένα συνιδιοκτήτη, µε την προϋπόθεση ότι οι άλλοι συνιδιοκτήτες το αποδέχονται προσκοµίζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν δεν προσκοµιστεί η υπεύθυνη δήλωση, όλα τα έντυπα πρέπει να υπογραφούν από το σύνολο των συνιδιοκτητών. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη µε δικαίωµα ψιλής κυριότητας. Αντίθετα, στην περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από τον επικαρπωτή δεν απαιτείται να προσκοµιστεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

2.4 Η αίτηση αφορά σε κατοικία µε κεντρική θέρµανση, η οποία αποτελείται από συστοιχίες επίτοιχων λεβήτων. Διευθέτηση: Η αίτηση γίνεται δεκτή και η επιδότηση του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη ως εγκατεστηµένη ισχύ λέβητα τη συνολική ονοµαστική ισχύ της συστοιχίας των επίτοιχων λεβήτων.

2.5 Η αίτηση αφορά σε κεντρική θέρµανση πολυκατοικίας όπου δεν υφίσταται σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και όπου το σύνολο των διαµερισµάτων ανήκει σε ένα μοναδικό ιδιοκτήτη, µε αποτέλεσµα να µην έχουν προσδιοριστεί τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας και να µην είναι δυνατόν να συµπληρωθεί η σχετική στήλη του Μέρους Β της αίτησης.

Διευθέτηση: Η αίτηση γίνεται δεκτή µε τις εξής προϋποθέσεις:

α) Προσκόµιση αντιγράφου τελευταίας ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), από το οποίο να επιβεβαιώνεται ότι:
• το σύνολο των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας ανήκει στο συγκεκριµένο µοναδικό ιδιοκτήτη
• τα στοιχεία της πολυκατοικίας ταυτίζονται µε τα σχετικά αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται στην οικοδοµική άδεια (π.χ. όροφοι, αριθµός διαµερισµάτων / ιδιοκτησιών)

β) Προσκόµιση των λογαριασµών ∆ΕΗ για όλα τα διαµερίσµατα / ιδιοκτησίες, από τα οποία να επιβεβαιώνεται η χρήση (οικιακή ή µη)

γ) Προσκόµιση καταστατικού της πολυκατοικίας, από το οποίο να προκύπτουν τα χιλιοστά θέρµανσης, ή, στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταστατικό, Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία δηλώνεται: «είµαι ιδιοκτήτης του συνόλου των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού….. αρ. ….., στην……. (πόλη). ∆εν υφίσταται καταστατικό – κανονισµός δικαιωµάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών και δεν απαιτείται οποιαδήποτε συναπόφαση για την αντικατάσταση του κεντρικού συστήµατος θέρµανσης της πολυκατοικίας. Τα χιλιοστά θέρµανσης ανά διαµέρισµα / ιδιοκτησία είναι τα εξής: ….. (προσδιορίζονται αναλυτικά τα χιλιοστά θέρµανσης ανά ιδιοκτησία)».

2.6 Η αίτηση αφορά σε ατοµικό σύστηµα θέρµανσης διαµερίσµατος σε πολυκατοικία ή κατοικίας σε συγκρότηµα κτιρίων, όπου δεν υφίσταται σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και όπου το σύνολο των διαµερισµάτων ανήκει σε ένα μοναδικό ιδιοκτήτη.

Διευθέτηση: Η αίτηση γίνεται δεκτή µε τις εξής προϋποθέσεις:

α) Προσκόµιση αντιγράφου τελευταίας ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), από το οποίο να επιβεβαιώνεται ότι:
• το σύνολο των διαµερισµάτων της πολυκατοικίας ανήκει στο συγκεκριµένο µοναδικό ιδιοκτήτη
• τα στοιχεία της πολυκατοικίας ταυτίζονται µε τα σχετικά αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται στην οικοδοµική άδεια (π.χ. όροφοι, αριθµός διαµερισµάτων / ιδιοκτησιών)

β) Προσκόµιση καταστατικού της πολυκατοικίας, από το οποίο να προκύπτουν τα χιλιοστά θέρµανσης, ή, στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταστατικό, Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία δηλώνεται: «είμαι ιδιοκτήτης του συνόλου των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού οδού….. αρ. ….., στην……. (πόλη). Δεν υφίσταται καταστατικό – κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών και δεν απαιτείται οποιαδήποτε συναπόφαση για την αντικατάσταση του κεντρικού συστήματος θέρμανσης της πολυκατοικίας. Ως εκ τούτου, αποφάσισα τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου όσων κυρίων μεμονωμένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου, καθώς δεν απαιτείται περαιτέρω συναίνεση. Τα χιλιοστά θέρµανσης ανά διαµέρισµα / ιδιοκτησία είναι τα εξής: ….. (προσδιορίζονται αναλυτικά τα χιλιοστά θέρµανσης ανά ιδιοκτησία)».

3. Αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο

3.1 Η αίτηση αφορά σε ένα φυσικό πρόσωπο (στοιχεία ωφελουµένου), αλλά υπογράφεται από άλλο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ο ωφελούµενος έχει εξουσιοδοτήσει για να υποβάλλει ή/και να υπογράψει την αίτηση συµµετοχής στη δράση, ή/και να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες εφαρµογής της δράσης. Ο ωφελούµενος έχει προσκοµίσει σχετική εξουσιοδότηση (βάσει ισχύουσας νοµοθεσίας). Διευθέτηση: Προσκομίζεται ως δικαιολογητικό η αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριο του ιδιοκτήτη / ωφελούµενου που αιτείται επιχορήγηση (όπως αυτός έχει αναγραφεί στα στοιχεία ωφελούµενου της αίτησης). Σε περίπτωση που υπάρχει εξουσιοδοτούµενος, τότε πρέπει να προσκοµιστεί και η αστυνοµική ταυτότητα ή το διαβατήριο αυτού.

Σηµειώνεται ότι: α) το όνοµα του ιδιοκτήτη / ωφελούµενου πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση συµµετοχής και σε όλα τα έντυπα της δράσης, β) τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών πρέπει να εκδοθούν στο όνοµα του αιτούντος / ωφελούµενου.

3.2 Η αίτηση αφορά σε ένα ακίνητο (διαµέρισµα ή µονοκατοικία) που ανήκει σε περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες (µε δικαίωµα κυριότητας –πλήρους ή ψιλής- ή επικαρπίας).

Διευθέτηση: Προσκοµίζεται η αστυνοµική ταυτότητα του/των συνιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών που υπογράφει/ουν την αίτηση συµµετοχής και όλα τα έντυπα της δράσης. Βλέπε και Οδηγία 2.3 ανωτέρω (σε περίπτωση προσκόµισης υπεύθυνης δήλωσης βάσει της συγκεκριµένης οδηγίας, προσκοµίζονται και οι αστυνοµικές ταυτότητες / διαβατήρια των ιδιοκτητών / συνιδιοκτητών που υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση).

4. Λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος

4.1 Ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά σε οικιακή χρήση αλλά εκδίδεται στο όνοµα εταιρίας. Διευθέτηση: Ο λογαριασµός είναι αποδεκτός.

4.2 Ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά σε εργοταξιακή χρήση. Διευθέτηση: Ο λογαριασµός δεν είναι αποδεκτός.

4.3 Ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος αφορά σε οικιακή χρήση αλλά δεν εκδίδεται στο όνοµα του ιδιοκτήτη (εκδίδεται π.χ. στο όνοµα του ενοικιαστή).

Διευθέτηση: Ο λογαριασµός είναι αποδεκτός.

4.4 Ο λογαριασµός ρεύµατος αναγράφει διαφορετική διεύθυνση από την αίτηση συµµετοχής στη δράση ή/και την οικοδοµική άδεια. Διευθέτηση: Αν η διαφορά οφείλεται σε αλλαγή ονοµασίας της διεύθυνσης, ζητείται από τον αιτούντα να προσκοµίσει βεβαίωση από δηµόσια αρχή (π.χ. ∆ήµο) που πιστοποιεί την παλαιά και τη νέα ονοµασία της οδού.

4.5 Σε αίτηση που αφορά σε πολυκατοικία, έχουν προσκοµιστεί λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος για όλα τα διαµερίσµατα / ιδιοκτησίες, αλλά ορισµένοι λογαριασµοί έχουν ηµεροµηνία έκδοσης πριν τη 1/7/2014 (για κατοικίες που έχει διακοπεί η παροχή του ηλεκτρικού ρεύµατος, βλέπε 4.7).

Διευθέτηση: Σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 10 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, µόνο οι λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 1/7/2014 είναι αποδεκτό δικαιολογητικό.

4.6 Αντί λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος προσκοµίστηκε µηχανογραφικό αντίγραφο λογαριασµού ή άλλο έγγραφο της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.

Διευθέτηση: Το δικαιολογητικό της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται αποδεκτό εφόσον:
• Φέρει ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της 1/7/2014
• Αναγράφει τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο αφορά η αίτηση συµµετοχής στη δράση (η οποία πιστοποιείται και από την οικοδοµική άδεια και τα λοιπά δικαιολογητικά των άρθρων 8 και 10 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης)
• Πιστοποιεί ότι η δηλούµενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελµατικό χώρο (οικιακή χρήση)
• Αναγράφει την τιµή ζώνης
• Φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.

4.7 Αντί λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος προσκοµίστηκε έγγραφο / πιστοποιητικό της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος που αναφέρει τον αριθµό παροχής και αναγράφει ότι η παροχή έχει διακοπεί (περιλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας διακοπής).

Διευθέτηση: Το δικαιολογητικό της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται αποδεκτό εφόσον:
• Η διακοπή ρεύµατος έχει γίνει µετά τις 14/11/2012
• Αναγράφει τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο αφορά η αίτηση συµµετοχής στη δράση (η οποία πιστοποιείται και από την οικοδοµική άδεια και τα λοιπά δικαιολογητικά των άρθρων 8 και 10 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης)
• Πιστοποιεί ότι η δηλούµενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελµατικό χώρο (οικιακή χρήση)
• Αναγράφει την τιµή ζώνης
• Φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.

4.8 Ο λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος δεν αναγράφει την τιµή ζώνης ή αναγράφει τιµή ζώνης που ο ωφελούµενος ισχυρίζεται ότι δεν είναι η σωστή. Ο ωφελούµενος δύναται να προσκοµίσει άλλο πρόσφατο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση από ∆ήµο) που πιστοποιεί την τιµή ζώνης, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί στις 30/6/2014.

5. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων συµµετοχής στη δράση

5.1 Η Υπεύθυνη ∆ήλωση (για µονοκατοικία ή µεµονωµένο διαµέρισµα) υπογράφεται από άλλο φυσικό πρόσωπο από εκείνο που αναγράφεται στα στοιχεία ωφελούµενου στην αίτηση συµµετοχής στη δράση.

Διευθέτηση: Η Υπεύθυνη ∆ήλωση είναι δεκτή µόνο στην περίπτωση που ο ωφελούµενος προσκοµίζει ως πρόσθετο δικαιολογητικό εξουσιοδότηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

6. Πρακτικό γενικής συνέλευσης

6.1 Για αίτηση που αφορά σε πολυκατοικία, στο πρακτικό γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας δεν προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δεν δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης.

Διευθέτηση: Ο εκπρόσωπος των ωφελουμένων προσκομίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, στην οποία αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, ήτοι τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας και οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Στην περίπτωση αυτή το Μέρος Β της αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένο (για το σύνολο των διαµερισµάτων / ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας που συνδέονται µε το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης).

6.2 Για αίτηση που αφορά σε ατοµικό σύστηµα θέρµανσης διαµερίσµατος σε πολυκατοικία ή κατοικίας σε συγκρότηµα κτιρίων, στο πρακτικό γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας (όπου απαιτείται) δεν προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δεν δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης.

Διευθέτηση: Ο ωφελούμενος προσκομίζει Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας, (στην περίπτωση αυτή, επειδή η αίτηση αφορά σε ατοµικό σύστηµα θέρµανσης, δεν είναι απαραίτητο να δηλωθούν οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, καθότι δεν αποτελεί στοιχείο επιλεξιµότητας της αίτησης).

6.3 Για αίτηση που αφορά σε ατοµικό σύστηµα θέρµανσης διαµερίσµατος σε πολυκατοικία ή κατοικίας σε συγκρότηµα κτιρίων υπάρχει πρακτικό γενικής συνέλευσης (παλαιότερη απόφαση, πριν την ηµεροµηνία προκήρυξης της δράσης), σύµφωνα µε το οποίο η πλειοψηφία των συνιδιοκτητών (> 50%+1) αποφάσισε τη µόνιµη αποσύνδεση από το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης όσων µεµονωµένων ιδιοκτησιών προβαίνουν σε τοποθέτηση µόνιµης αυτόνοµης εγκατάστασης θέρµανσης φυσικού αερίου.

Διευθέτηση: Το εν λόγω πρακτικό γενικής συνέλευσης είναι δεκτό (ανεξαρτήτως από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης) εφόσον: α) συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαχειριστή, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριµένη απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας είναι σε ισχύ (στην Υπεύθυνη ∆ήλωση αναφέρεται µε σαφήνεια η ηµεροµηνία και το θέµα της απόφασης της γενικής συνέλευσης) και δεν έχει τροποποιηθεί µε βάση νεότερη απόφαση και β) το πρακτικό είναι ευκρινές και δεν φέρει νέες χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις. Σημειώνεται ότι εάν στο εν λόγω πρακτικό γενικής συνέλευσης δεν προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δεν δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, ισχύουν οι οδηγίες των σηµείων 6.1 και 6.2 ανωτέρω.

6.4 Ο αιτών έχει προσκοµίσει πρακτικό γενικής συνέλευσης το οποίο φέρει χειρόγραφες προσθήκες / διορθώσεις / τροποποιήσεις. Διευθέτηση: Το πρακτικό γενικής συνέλευσης πρέπει να είναι ευκρινές και να µη φέρει χειρόγραφες διορθώσεις / τροποποιήσεις, από τις οποίες δεν προκύπτει µε σαφήνεια το περιεχόµενο της απόφασης, οι υπογράφοντες, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλα αναγραφόµενα στοιχεία. Στην περίπτωση που ο αιτών προσκοµίσει πρακτικό που φέρει οποιεσδήποτε χειρόγραφες προσθήκες / 9 διορθώσεις / τροποποιήσεις, ζητείται από τον αιτούντα να προσκοµίσει Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαχειριστή, στην οποία δηλώνονται υπεύθυνα και µε σαφήνεια όλα τα αναγκαία στοιχεία, ήτοι η ηµεροµηνία και το περιεχόµενο της προσκοµισθείσας απόφασης γενικής συνέλευσης, οι υπογράφοντες ιδιοκτήτες και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους και οποιοδήποτε άλλο αναγραφόµενο στοιχείο. Σηµειώνεται ότι εάν στο εν λόγω πρακτικό γενικής συνέλευσης δεν προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δεν δηλώνονται οι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι θερµαινόµενες από το κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, ισχύουν οι οδηγίες των σηµείων 6.1 και 6.2 ανωτέρω.

7. Οικοδοµική άδεια / σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο

7.1 Η οικοδοµική άδεια ή το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο δεν αναγράφει την οδό ή/και αριθμό ή αναγράφει την ίδια οδό µε το λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά άλλον αριθµό Διευθέτηση: Ζητείται από τον ωφελούµενο / αιτούντα (ή τον εκπρόσωπο των ωφελουµένων) να προσκοµίσει βεβαίωση από δηµόσια αρχή (π.χ. ∆ήµο), η οποία να πιστοποιεί τη διεύθυνση του ακινήτου (π.χ. να αναφέρεται η αλλαγή στην αρίθµηση της οδού).

7.2 ∆εν διατίθεται οικοδοµική άδεια. Διευθέτηση: Στην περίπτωση που δεν διατίθεται οικοδοµική άδεια, προσκομίζεται σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόµιµα και συγκεκριµένα:
• Στην περίπτωση εξαίρεσης από κατεδάφιση βάσει των Ν.410/1968, Ν.720/1977, Ν.1337/1983 και Ν.3843/2010 προσκοµίζεται σχετικό έγγραφο από την αρµόδια πολεοδοµία από το οποίο να προκύπτει η εν λόγω εξαίρεση
• Στην περίπτωση ανέγερσης πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγµατος της 9.8.1955, προσκοµίζεται: α) µεταγενέστερη πολεοδοµική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών στο κτίριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ηµεροµηνία κατασκευής της κατοικίας ή β) αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτίριο προϋφίσταται του 1955, όπως συµβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτίριο µε ηµεροµηνία προ της 9.8.1955. Ελλείψει σχετικών εγγράφων προσκοµίζεται βεβαίωση η οποία υπογράφεται από τον αιτούντα και 2 µάρτυρες, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι το κτίριο ή τµήµα αυτού προϋφίσταται της 9.8.1955.
• Στην περίπτωση ανέγερσης βάση ειδικών διατάξεων χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας από την πολεοδοµία (π.χ. κτίριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια ή εκδόθηκε άδεια από Αστυνοµική Αρχή, κλπ.) θα πρέπει να προσκοµισθεί σχετικό έγγραφο από την αρµόδια υπηρεσία.
• Στην περίπτωση που στο κτίριο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, προσκοµίζεται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/08.08.2013), όπως αυτή εκτυπώνεται από το πληροφοριακό σύστηµα Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής εποπτευόµενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στην περίπτωση βεβαιωµένης, από την αρµόδια υπηρεσία, απώλειας οικοδοµικής άδειας ή/ και αρχείων βάσει των οποίων µπορούν να εκδοθούν νοµιµοποιητικά έγγραφα, προσκοµίζεται άλλο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. συµβόλαιο, παραχωρητήριο, φωτοαντίγραφο άδειας συνοδευόµενο από Υπεύθυνη ∆ήλωση για τη γνησιότητά του, κλπ) από το οποίο να προκύπτει ο αριθµός της άδειας ή τα στοιχεία κατασκευής του κτιρίου / τµήµατος αυτού.

8. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς

8.1 Η ονοµαστική θερµική ισχύς υπάρχοντος λέβητα δεν µπορεί να πιστοποιηθεί κατά τον έλεγχο φυσικού αντικειµένου, καθότι η σχετική ένδειξη δεν είναι εµφανής λόγω φθοράς, κλπ. Διευθέτηση: Το ποσό επιχορήγησης (βάσει του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης) υπολογίζεται µε βάση τα στοιχεία του φύλλου ελέγχου λέβητα.

8.2 Η ονοµαστική θερµική ισχύς υπάρχοντος λέβητα προκύπτει ως σύνολο δυο υφιστάµενων λεβήτων για ένα σύστηµα θέρµανσης. Διευθέτηση: Το ποσό επιχορήγησης (βάσει του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης) υπολογίζεται µε βάση τη συνολική ονοµαστική ισχύ των δυο υφιστάµενων λεβήτων, εκτός εάν ο ένας από τους δυο λέβητες είναι βοηθητικός ή εφεδρικός, οπότε λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική θερµική ισχύς του κύριου λέβητα

8.3 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς δεν περιλαµβάνει όλες τις κατηγορίες του εξοπλισµού / υλικών / εργασιών. Διευθέτηση: Η αίτηση συµµετοχής στη δράση είναι δεκτή. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, το ελάχιστο είδος που πρέπει να περιλαµβάνει η οικονοµική προσφορά είναι o καυστήρας, ενώ για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου απαιτείται να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιες εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης.

8.4 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (για µονοκατοικία ή µεµονωµένο διαµέρισµα) υπογράφεται από άλλο φυσικό πρόσωπο από εκείνο που αναγράφεται στα στοιχεία ωφελούµενου στο σηµείο 1 στην αίτηση συµµετοχής στη δράση.

Διευθέτηση: Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς είναι δεκτό µόνο στην περίπτωση που ο ωφελούµενος προσκοµίζει ως πρόσθετο δικαιολογητικό εξουσιοδότηση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

9. Παραστατικά λιανικών συναλλαγών

9.1 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών αφορούν σε ανάδοχο/αναδόχους που δεν περιλαµβάνονται στο πλέον επικαιροποιηµένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς ή το έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής.

Διευθέτηση: Ο ωφελούμενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελούμενων) προσκομίζει τροποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς ή έντυπο ανάλυσης κόστους κατασκευής, το οποίο περιλαµβάνει τα αναλυτικά στοιχεία όλων των αναδόχων που έχουν εκδώσει παραστατικά λιανικών συναλλαγών, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης.

9.2 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών αναγράφουν διαφορετική διεύθυνση από τη διεύθυνση κατασκευής της νέας εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (π.χ. εκδόθηκαν στη διεύθυνση αλληλογραφίας του ωφελούµενου), όπως αυτή πιστοποιείται από την αίτηση συµµετοχής και τα έντυπα της δράσης, την οικοδοµική άδεια και το λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος.

Διευθέτηση: Ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία να δηλώνουν την διεύθυνση στην οποία παραδόθηκε ο εξοπλισµός ή/και τα υλικά και στην οποία έγιναν οι εργασίες της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η συγκεκριµένη διεύθυνση πρέπει να ταυτίζεται µε τη διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο έγινε η κατασκευή της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως αυτή πιστοποιείται και από την οικοδοµική άδεια, το λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος, τη σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου, την άδεια χρήσης, κλπ.

9.3 Η αξία του εξοπλισµού / υλικών / εργασιών στα παραστατικά των λιανικών συναλλαγών διαφέρει από την τελική τιµή που έχει αναγραφεί στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς (είτε το συνολικό ποσό παραµένει το ίδιο είτε όχι).

Διευθέτηση: Ο ωφελούμενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελούμενων) προσκομίζει έντυπο τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφονται τα τελικά ποσά ανά εξοπλισµό / υλικό / εργασία, συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο µε βάση τις οδηγίες του σχετικού εντύπου.

9.4 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών που έχει εκδώσει ο ανάδοχος δεν αναγράφουν τα στοιχεία που απαιτούνται (υποχρεωτικά και αναλυτικά) σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης.

Διευθέτηση: Ο ανάδοχος υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία αναγράφει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα απαιτούµενα στοιχεία (π.χ. είδος, ποσότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά & λιανική τιµή ανά εξοπλισµό / υλικό, είδος & αξία ανά εργασία). Η Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και τη σφραγίδα του αναδόχου.

9.5 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών περιλαµβάνουν και άλλα είδη (εξοπλισµό, υλικά, εργασίες, υπηρεσίες) εκτός από αυτά που είναι επιλέξιµα για επιχορήγηση από τη δράση.

Διευθέτηση: Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν σε καυστήρα, λέβητα, σωληνογραµµή φυσικού αερίου, σύστηµα απαγωγής καυσαερίων, υλικά / εξαρτήµατα / 13 αυτοµατισµούς εγκατάστασης και σύνδεσης, σχετικές εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, µελέτη και επίβλεψη. Εάν ένα παραστατικό λιανικών συναλλαγών περιλαµβάνει και άλλα είδη τα οποία δεν είναι επιλέξιµα στη δράση, το εν λόγω παραστατικό γίνεται δεκτό µόνο εφόσον προσκοµιστούν φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικών συναλλαγών (π.χ. καταθετήρια στους τραπεζικούς λογαριασµούς των αναδόχων) από τα οποία να προκύπτει ότι ο ωφελούµενος έχει εξοφλήσει πλήρως το σύνολο της ίδιας συµµετοχής, δηλαδή τόσο τη συνολική αξία των µη επιλέξιµων ειδών, όσο και το ποσό της ίδιας συµµετοχής που οφείλει να καταβάλλει σύµφωνα µε το άρθρο 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης.

9.6 Το παραστατικό λιανικών συναλλαγών που αφορά σε κάποια/ες από τις επιλέξιµες δαπάνες έχει εκδοθεί από κατάστηµα λιανικής πώλησης και ο ωφελούµενος έχει εξοφλήσει πλήρως τη συνολική αξία.

Διευθέτηση: ∆ιακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: Α. Το ποσό που έχει καταβληθεί από τον ωφελούµενο είναι µικρότερο ή ίσο από το ποσό που αντιστοιχεί στη δική του συµµετοχή, βάσει του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, τότε το παραστατικό γίνεται δεκτό µόνο στην περίπτωση που: 1) έχει εκδοθεί µετά τις 25/9/2014 (ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης) και πριν τις 14/11/2014, ηµεροµηνία κατά την οποία δηµοσιεύθηκε η προκήρυξη της δράσης στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 3071/14.11.2014) και 2) το παραστατικό φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή από το κατάστηµα λιανικώς πώλησης, µε την ένδειξη «εξοφλήθη» και αναγραφή του τρόπου πληρωµής (π.χ. καταθετήριο σε τραπεζικό λογαριασµό, τοις µετρητοίς για ποσά µικρότερα από 1.500 €, µε πιστωτική κάρτα –οπότε και προσκοµίζεται η κίνηση λογαριασµού πιστωτικής κάρτας που περιλαµβάνει τη συγκεκριµένη συναλλαγή, κλπ.), Σε κάθε άλλη περίπτωση, το παραστατικό λιανικών συναλλαγών δεν είναι δεκτό. Β. Το ποσό που έχει καταβληθεί από τον ωφελούµενο είναι µεγαλύτερο από το ποσό που αντιστοιχεί στη δική του συµµετοχή, βάσει του άρθρου 6 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, τότε: Το παραστατικό δεν γίνεται δεκτό και δεν µπορεί να δοθεί επιχορήγηση µέσω της δράσης, καθώς τα άρθρα 6 & 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης καθορίζουν ότι η επιχορήγηση αποδίδεται στον/στους ανάδοχο/αναδόχους και δεν µπορούν να γίνουν πληρωµές προς τους ωφελούµενους.

9.7 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών είναι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων και δεν φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του αναδόχου.

Διευθέτηση: Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών δεν είναι δεκτά. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της ΥΑ προκήρυξης της σύµβασης, τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που προσκοµίζονται πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα των αναδόχων.

9.8 Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών δεν αναφέρουν τον τίτλο της δράσης. Διευθέτηση: Τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών είναι δεκτά.

9.9 Ως παραστατικό λιανικών συναλλαγών έχει προσκοµιστεί τιµολόγιο.

Διευθέτηση: Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης, τιµολόγια εν γένει δεν γίνονται δεκτά στο πλαίσιο της δράσης. Σε περίπτωση που ένα παραστατικό περιλαµβάνει εργασίες και υλικά προς ιδιώτη (π.χ. παροχή υπηρεσιών 14 µετά υλικών), ακόµη και αν συνοδεύεται από δελτία αποστολής των υλικών τρίτων, το παραστατικό πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του αναδόχου που αναγράφει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 8 της ΥΑ προκήρυξης της δράσης (π.χ. είδος, ποσότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά & λιανική τιµή ανά εξοπλισµό / υλικό, είδος & αξία ανά εργασία).

10. Παραστατικά τραπεζικών συναλλαγών

10.1 ∆εν προσκομίστηκαν παραστατικά τραπεζικών συναλλαγών για µέρος του συνολικού κόστους κατασκευής της επιχορηγούµενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (π.χ. λόγω αγοράς εξοπλισµού / υλικών από κατάστηµα λιανικής πώλησης, τοις µετρητοίς).

Διευθέτηση: Στην περίπτωση που η πληρωµή των σχετικών παραστατικών συναλλαγών έχει πραγµατοποιηθεί µετά τις 25/9/2014 (ηµεροµηνία ανακοίνωσης της δράσης) και πριν τις 14/11/2014, ηµεροµηνία κατά την οποία δηµοσιεύθηκε η προκήρυξη της δράσης στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 3071/14.11.2014), η αίτηση συµµετοχής στη δράση γίνεται δεκτή. Η εξόφληση των συγκεκριµένων παραστατικών λιανικών συναλλαγών πρέπει να πιστοποιείται από:
• την ένδειξη τοις µετρητοίς στο σχετικό παραστατικό
• ή την κίνηση λογαριασµού πιστωτικής κάρτας που περιλαµβάνει τη συγκεκριµένη συναλλαγή
• ή/και απόδειξη είσπραξης που εκδίδει το κατάστηµα, η οποία πρέπει να αναγράφει ποιο παραστατικό λιανικών συναλλαγών αφορά και να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του καταστήµατος / προµηθευτή / αναδόχου
• ή/και Υπεύθυνη ∆ήλωση την οποία προσκοµίζει o ωφελούµενος, στην οποία δηλώνει ότι εξόφλησε τοις µετρητοίς το/τα συγκεκριµένο/α παραστατικό/ά λιανικών συναλλαγών, αναγράφοντας τα στοιχεία του παραστατικού, το/τα είδος/η και το ποσό που εξοφλήθηκε.