βρίσκεστε εδώ: Αρχική σελίδα \

FG Europe: Άνοδος 6,52% στις πωλήσεις κλιματιστικών στην εγχώρια αγορά

kiimatistikoΟι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου της FG Europe ανήλθαν το α΄ τρίμηνο σε 14,65 εκατ. έναντι πωλήσεων 20,99 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013, μειωμένες κατά 30,21%.

Η αλλαγή στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στην Τουρκία, επηρέασε προσωρινά τις πωλήσεις της στην εν λόγω αγορά, οι οποίες στο α΄ τρίμηνο σημείωσαν μείωση σε ποσοστό 63,37%. Η πτώση αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι εξαγωγές συνολικά να σημειώσουν μείωση κατά 35,53%. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να ομαλοποιηθεί με την έναρξη των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στην Τουρκία, τον Ιούνιο του 2014.

Αύξηση κατά 6,24% σημείωσαν οι πωλήσεις της εταιρείας στην εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 24,55%.

Η σχέση πωλήσεων εσωτερικού/εξωτερικού διαμορφώθηκε το α΄ τρίμηνο 2014 σε 37% και 63% έναντι των αντίστοιχων πωλήσεων του α΄ τριμήνου του 2013, 26% και 74%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η μείωση των εξαγωγών επηρέασε τα αποτελέσματα προ και μετά από φόρους της Εταιρείας τα οποία διαμορφώθηκαν σε 0,05 εκατ. και 0,02 εκατ. αντίστοιχα, έναντι 1,23 εκατ. και 0,89 εκατ. αυτών του α΄ τριμήνου του 2013.

Η υποχρέωση έκδοσης πιστωτικού σημειώματος επί των εσόδων του 2013 στον τομέα της ενέργειας βάσει του ν. 4254/7-4-2014 είχε επιπλέον αρνητική επίπτωση στα έσοδα και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Το εν λόγω πιστωτικό ανήλθε σε 1,02 εκατ., ποσό το οποίο επιβάρυνε τα έσοδα και τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία (0,94) εκατ.

Σε επίπεδο μητρικής

Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ τριμήνου ανήλθαν σε 13,30 εκατ. έναντι πωλήσεων 17,62 εκατ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2013, μειωμένες κατά 24,55%.

Οι συνολικές πωλήσεις κλιματιστικών μειωμένες κατά 26% λόγω της προαναφερθείσας μείωσης των πωλήσεων στην αγορά της Τουρκίας, ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2014 σε 12,43 εκατ., έναντι 16,8 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013.

Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά αυξημένες κατά 6,52% ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2014 σε 4,05 εκατ. έναντι 3,3 εκατ. αυτών του α΄ τριμήνου του 2013. Οι εξαγωγές από 12,99 εκατ., ανήλθαν το α΄ τρίμηνο του 2014 σε 8,38 εκατ.

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών με το σήμα ESKIMO στην εσωτερική αγορά ανήλθαν το α΄ τρίμηνο σε 0,39 εκατ. έναντι 0,41 εκατ. των αντίστοιχων πωλήσεων του 2013.

Οι πωλήσεις των προϊόντων SHARP αυξημένες κατά 20,10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, ανήλθαν σε € 0,47 εκατ. έναντι € 0,39 εκατ. αντίστοιχα.

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους εμφανίζεται κατά τι αυξημένος, ανερχόμενος την 31/3/2014 σε 32,71% έναντι 31,28% αυτού της 31/3/2013. Η βελτίωση του Σ.Μ.Κ. είχε ως αποτέλεσμα η μείωση των μικτών κερδών, να είναι αναλογικά μικρότερη της μείωσης των συνολικών πωλήσεων (21,10% έναντι ποσοστού μείωσης πωλήσεων 24,55%).

Σημαντικά αυξημένα εμφανίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31/3/2014 ανερχόμενα σε € 22,22 εκατ. έναντι € 10,71 εκατ. αυτών της 31/12/2013.

Για την κάλυψη της αναμενόμενης ζήτησης εν όψει της θερινής περιόδου, αυξημένα εμφανίζονται τα αποθέματα την 31/3/2014 ανερχόμενα σε € 56,67 εκατ. έναντι € 40,43 εκατ. των αποθεμάτων της 31/12/2013.

Σε επίπεδο Ομίλου

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ τρίμηνο σε € 14,65 εκατ. έναντι πωλήσεων € 20,99 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013, μειωμένες κατά 30,21%.

Τα έσοδα του Ομίλου από την ενέργεια το α΄ τρίμηνο (μετά και την αφαίρεση ποσού € 1,02 εκατ. λόγω της υποχρεωτικής βάσει του ν. 4254/14 έκδοσης Πιστωτικού Σημειώματος), εμφανίζονται σημαντικά μειωμένα, ανερχόμενα σε € 1,35 εκατ. έναντι € 3,35 εκατ. των αντίστοιχων του 2013, με τη διαφορά να οφείλεται στις όχι ευνοϊκές ανεμολογικές συνθήκες του προηγούμενου διαστήματος.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου το α΄ τρίμηνο, λόγω των όσων προηγούμενα αναφέρθηκαν διαμορφώθηκαν σε € 4,10 εκατ. έναντι € 7,44 εκατ. αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2013, μειωμένα κατά 44,80%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), διαμορφώθηκαν σε € 1,33 εκατ. έναντι € 3,82 εκατ. αυτών του α΄ τριμήνου του 2013, με το δείκτη EBITDA/πωλήσεις να διαμορφώνεται σε 9,07% έναντι 18,20% αυτού του αντίστοιχου τριμήνου του 2013.

Τα γενικά έξοδα (Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά), εμφανίζονται μειωμένα κατά 9,20% ανερχόμενα σε € 3,97 εκατ. έναντι € 4,37 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013, διαμορφώνοντας το δείκτη Γενικά Έξοδα / Πωλήσεις το α΄ τρίμηνο σε 27,10%, έναντι 20,82% του αντίστοιχου δείκτη του α΄ τριμήνου του 2013.

Τo τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου το α΄ τρίμηνο (έξοδο), ποσού € 1,11 εκατ., είναι μειωμένο έναντι του αντίστοιχου χρηματοοικονομικού αποτελέσματος του α΄ τριμήνου του 2013, (έξοδο) ποσού € 1,26 εκατ., λόγω κυρίως των συναλλαγματικών διαφορών (το α΄ τρίμηνο του 2014 έσοδο ποσού € 0,25 εκατ. έναντι εξόδου Ευρώ 0,23 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013).

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου από € 118,54 εκατ. την 31/12/2013, ανήλθαν σε € 145,23 εκατ. αυξημένες κατά 22,52%, λόγω κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της μητρικής (ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποθεμάτων εν όψει της αναμενόμενης αύξησης της ζήτησης το επόμενο διάστημα).

Τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου το α΄ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε ζημία € 0,94 εκατ. (οφειλόμενη καθ’ ολοκληρία στην υποχρεωτική βάσει του νόμου έκδοση Πιστωτικού € 1,02 εκατ.), έναντι κερδών € 1,86 εκατ. την 31/3/2013.

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας αποτελέσματα του Ομίλου ανέρχονται το α΄ τρίμηνο του 2014 σε ζημία € (367) εκατ. έναντι κερδών € 1,17 εκατ. αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2013.

Βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι πωλήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και το εξωτερικό, θα βελτιωθούν αισθητά το επόμενο διάστημα.


Σχετικά θέματα